Darmowa dostawa od 350,00 zł
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Twoje dane osobowe (RODO)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 

1. Informacje ogólne

 

1.1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w Radzyminie, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000102872, posiadająca numer NIP 125-00-04-407 oraz Regon 010089452.

 

1.2. Wszelkie pytania i żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować pisemnie do: Administrator Danych Osobowych, Remedium Fedoruk i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Strzelców Grodzieńskich 6, 05-250 Radzymin, adres e-mail: do@ewika.pl

 

1.3. Cele przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe i ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b RODO; w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

1.4. Administrator chroni dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, stosując adekwatne środki organizacyjne i techniczne.

 

1.5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: dostęp do danych osobowych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz w zakresie koniecznym w celu wykonania usługi pośrednictwa, wynajmu, świadczenia usługi transportu, przeglądów, napraw i utrzymania systemów informatycznych, konsultacji prawnych.

 

1.6 Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klienta innym osobom lub podmiotom niż niniejszej informacji, bez odrębnej zgody Klienta. Administrator może udostępnić dane bez zgody Klienta jeżeli istnieje taki obowiązek wynikający bezpośrednio z przepisów prawa.

 

1.7. Administrator zapewnia możliwość wglądu do danych osobowych klienta i zmiany tych danych.

 

1.8. Zmiana lub usunięcie danych odbywa się na podstawie pisemnego żądania klienta skierowanego do Administratora.

 

1.9. Administrator może, zgodnie z prawem, odmówić usunięcia (zaprzestania używania) danych Klienta, które są niezbędne do czasu wygaśnięcia zobowiązań wynikających z zawartych umów lub których przechowywanie jest obowiązkowe na podstawie odrębnych przepisów.

 

1.10. Administrator nie używa danych osobowych do profilowania.

 

1.11. Założenie konta klienta (rejestracja klienta) w Serwisie nie jest wymagane. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji, w systemie zakładane jest konto do obsłużenia pojedynczego zamówienia.

 

2. Informacje o zakresie, celach i czasie korzystania z danych osobowych

 

2.1 Dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy i w związku z zawarciem umowy, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. c Rodo, obejmują:

 

imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail zamawiającego i osoby osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy, imię i nazwisko posiadacza oraz numer rachunku bankowego, z którego dokonano zapłaty lub na który zwracana jest zapłata.

 

Zgoda na przetwarzanie danych zostaje udzielona przez żądanie podjęcia działań przed zawarciem umowy, przez kliknięcie odpowiedniego przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" (tj. złożenie zamówienia).

 

Obowiązek podania danych: podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z zawarciem umowy oraz jej wykonywaniem.

 

Czas korzystania z danych wynika z przepisów prawa dotyczących zawierania umów, w tym dotyczących rękojmi i gwarancji, usług przewozowych i pocztowych, płatności za zamówienie oraz przepisów podatkowych.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

 

Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy, przyjęcia zapłaty za towar lub usługę, dostawy towaru, obsługi reklamacji i zwrotu towaru, a także informowania zamawiającego o realizacji powyższych czynności.

 

Dane pozyskane są bezpośrednio od Kupującego. Dane odbiorcy będącego inną osobą wskazaną przez Kupującego, pozyskiwane są od Kupującego.

 

2.2 Dane osobowe podane przy założeniu konta, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię i nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość), telefon kontaktowy, adres e-mail składającego zamówienie i osoby wskazanej jako odbiorca pod adresem dostawy.

 

Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i zostaje udzielona przez kliknięcie przycisku „zarejestruj konto” w trakcie rejestracji konta.

 

Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody (konto zostaje utworzone na czas nieokreślony z możliwością jego zamknięcia na żądanie Klienta).

 

Serwis zapewnia możliwość wglądu do danych na koncie oraz samodzielnej zmiany tych danych przez aktualizację treści wpisanych w formularzu rejestracji. Zmiany może dokonać także Administrator na pisemne żądanie Klienta.

 

Rejestracja w Serwisie umożliwia dostęp do niektórych treści i funkcji przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników, np. historia zamówień, ułatwienie składania zamówień, ułatwienia w zakresie składania i obsługi zwrotów i reklamacji.

 

2.3 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na przesłanie ankiety, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: adres e-mail.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i wyrażona jest przez zaznaczenie odrębnego pola wyboru (checkbox) w trakcie składania zamówienia.

 

Dane wykorzystane zostaną jednorazowo.

 

2.4 Dane osobowe podane wraz ze zgodą na otrzymanie newslettera, które przetwarzanie są na podstawie z art.6 ust. 1 lit. a Rodo, obejmują: imię, adres e-mail, nr telefonu.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych ma charakter dobrowolny i wyrażona jest przez zaznaczenie odrębnego pola wyboru (checkbox) w formularzu rejestracji do newslettera.

 

Dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera.

 

Dane przetwarzane są w celu wysłania drogą elektroniczną newslettera.

 

3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

 

3.1 Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania.

3.2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne.

3.3. Prawo żądania od Administratora usunięcia danych.

3.4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych.

3.5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi.

3.6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego.

 

3.7. Prawo do wniesienia skargi: Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

3.8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

3.9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

pixel